Prezentare generală

Centrul de Analiză și Expertiză Juridică ”THEMIS” reprezintă o asociație obștească specializată în: dezvoltarea rolului societății civile în procesul de adoptare a deciziilor de autoritățile publice centrale și locale, formarea unei atitudini de tolerare și de dialog în societate la soluționarea diferitor probleme și la abordarea chestiunii de interes general, inclusiv drepturile omului, crearea și dezvoltarea unor relații de parteneriat între diverși subiecți ai societății, precum și consolidarea legăturilor de cooperare a Republicii Moldova cu alte țări/parteneri internaționali, în special în domeniile ce țin de activitatea asociației.

Centrul de Analiză și Expertiză Juridică ”THEMIS” se dezvoltă datorită clienților, partenerilor și autorităților publice. Aria de cercetare și expertiză cuprinde domeniul justiției, finanțe, administrație publică, antreprenoriat, relații de muncă, mass media, protecție socială, transport, ecologie, drepturile omului și legislație europeană.

Membri:

Roman STANCOV – președintele Centrului de Analiză și Expertiză Juridică ”THEMIS”

Violeta COJOCARU – doctor habilitat în drept, profesor universitar (curriculum vitae)

Olga DORUL – doctor în drept, conferențiar universitar (curriculum vitae)

Valentin ROȘCA – doctor în drept, lector universitar (curriculum vitae)

Dumitru SLONOVSCHI – licențiat în drept (curriculum vitae)

Activitățile noastre

Pentru a-și realiza scopurile, Centrul de Analiză și Expertiză Juridică ”THEMIS” va desfășura următoarele activități:

 • Analiza proiectelor de acte normative elaborate de autoritățile publice centrale și locale la etapa supunerii acestora consultării publice;
 • Inițierea, susținerea și întreprinderea unor măsuri de organizare a unor mese rotunde, conferințe, proiecte și a altor acțiuni cu scopul schimbului de opinii, dar și formarea acestora;
 • Colaborarea cu autoritățile oficiale, organizațiile neguvernamentale din țară și de peste hotare în domeniile de activitate ale Asociației;
 • Inițierea de proiecte și activități care ar fce posibile dezvoltarea și facilitarea unor relații mai strânse între diverși subiecți ai societății, inclusiv al tineretului și familiilor defavorizate;
 • Acordarea de burse sub formă financiară sau materială studenților, cadrelor știiințifice, în dependență de posibilitățile financiare ale Asociației;
 • Contribuirea la îmbunătățirea condițiilor de viață prin intermediul acordării de ajutor păturilor social-vulnerabile;
 • Elaborarea și editarea de publicații ce se referă la scopurile Asociației;
 • Colaborarea cu mass-media;
 • Participare la diverse proiecte întru obținerea de ajutoare din partea statului, precum și pentru a obține granturi de la alte state, fundații naționale și internaționale;
 • Obținerea și folosirea de mijloace, care potrivit legislației pot fi utilizate pentru scopuri ce sunt scutite de anumite obligațiuni fiscale;
 • Investirea mijloacelor financiare libere în activitatea comercială pentru a majora fondurile financiare ale asociației, precum și a crea societăți comerciale, pentru a realiza scopurile și sarcinile asociației;
 • Elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce priveşte cunoaşterea şi studierea fenomenului promovării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 • Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;
 • Analiza problemelor de ordin socio-juridic cu care se confruntă societatea Republicii Moldova, care au impact nemijlocit asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 • Ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv şi intelectual al cetăţenilor;
 • Editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice pentru copii şi tineret;
 • Acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative, analiză, evaluare, monitorizare în toate sectoarele şi sferele social-economice;
 • Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional în scopul dezvoltării potenţialului social-economic şi uman al Republicii Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei.

Evenimentul de lansare a Centrului

Cu ce te putem ajuta?

Centrul de Analiză și Expertiză Juridică ”THEMIS” va analiza în egală măsură orice cerere parvenită prin intermediul scrisorilor expediate pe format hîrtie și electronice.

Dreptatea nu este numai modul în care îi pedepsim pe cei care greşesc, ci este modul în care încercăm să-i salvăm.

roman stancov
Roman Stancov
Președinte, Centrul de Analiză și Expertiză Juridică ”THEMIS”

Ți s-au încălcat drepturile?