Dumitru SlonovschiMembru al Consiliului de Administrare

dumitru slonovschi

E-mail
dumitru.slonovschi@themis.md

Profesia
Jurist

Titlu științific
Licențiat în Drept

Limba natală
Româna

Limbi străine (Nivel)
Rusa – Competență de vorbitor nativ sau bilingv
Engleza – Competență completă de lucru
Spaniola – Competență profesională de lucru
Italiana – Competență limitată de lucru
Germana – Competență elementară

Experiență de muncă

Date (de la – până la)
14 iulie 2016 – prezent

Denumirea și adresa angajatorului
Asociația Obștească Centrul de Analiză și Expertiză Juridică ”THEMIS”,
Str. Mitropolitul G. Bănulescu Bodoni, nr.27, Chișinău MD-2005

Sectorul de activitate
Sectorul neguvernamental

Funcția
Membru al Consiliului de Administrare

Atribuții și responsabilități ale angajatorului
Analiza proiectelor de acte normative elaborate de autoritățile publice centrale și locale la etapa supunerii acestora consultării publice;

Inițierea, susținerea și întreprinderea unor măsuri de organizare a unor mese rotunde, conferințe, proiecte și a altor acțiuni cu scopul schimbului de opinii, dar și formarea acestora;

Colaborarea cu autoritățile oficiale, organizațiile neguvernamentale din țară și de peste hotare în domeniile de activitate ale Asociației;

Inițierea de proiecte și activități care ar fce posibile dezvoltarea și facilitarea unor relații mai strânse între diverși subiecți ai societății, inclusiv al tineretului și familiilor defavorizate;

Acordarea de burse sub formă financiară sau materială studenților, cadrelor știiințifice, în dependență de posibilitățile financiare ale Asociației;

Contribuirea la îmbunătățirea condițiilor de viață prin intermediul acordării de ajutor păturilor social-vulnerabile;

Elaborarea și editarea de publicații ce se referă la scopurile Asociației;

Colaborarea cu mass-media;

Participare la diverse proiecte întru obținerea de ajutoare din partea statului, precum și pentru a obține granturi de la alte state, fundații naționale și internaționale;

Obținerea și folosirea de mijloace, care potrivit legislației pot fi utilizate pentru scopuri ce sunt scutite de anumite obligațiuni fiscale;

Investirea mijloacelor financiare libere în activitatea comercială pentru a majora fondurile financiare ale asociației, precum și a crea societăți comerciale, pentru a realiza scopurile și sarcinile asociației;

Elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce priveşte cunoaşterea şi studierea fenomenului promovării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;

Analiza problemelor de ordin socio-juridic cu care se confruntă societatea Republicii Moldova, care au impact nemijlocit asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

Ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv şi intelectual al cetăţenilor;

Editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice pentru copii şi tineret;

Acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative, analiză, evaluare, monitorizare în toate sectoarele şi sferele social-economice;

Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional în scopul dezvoltării potenţialului social-economic şi uman al Republicii Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei.

Experiență de muncă

Date (de la – până la)
1 decembrie 2015 – prezent

Denumirea angajatorului
Argumentul.ro

Sectorul de activitate
Jurnalism

Funcția
Fondator și Proprietar

Atribuții și responsabilități
negocierea și semnarea contractelor de parteneriat;
angajarea personalului;
controlul respectării atribuțiilor de muncă și a politicii editoriale de către personal.

Experiență de muncă

Date (de la – până la)
3 aprilie 2015 – 21 aprilie 2016

Denumirea angajatorului
Slit.ro

Sectorul de activitate
Jurnalism

Funcția
Fondator și Proprietar

Atribuții și responsabilități
negocierea și semnarea contractelor de parteneriat;
angajarea personalului;
controlul respectării atribuțiilor de muncă și a politicii editoriale de către personal.

Experiență de muncă

Date (de la – pînă la)
6 august 2014 – 30 octombrie 2015

Denumirea și adresa angajatorului
Ministerul Justiției al Republicii Moldova;
Str. 31 august 1989, nr.82, Chișinău MD-2012

Sectorul de activitate
Serviciul public

Funcția
Consultant, Direcția avizare a actelor normative din cadrul Direcției Generale Legislație

Atribuții și responsabilități
avizarea proiectelor de legi și alte acte normative, inclusiv tratate internaționale, prezentate Guvernului Republicii Moldova pentru elaborarea proiectului de aprobare a acestora sau a proiectului avizului cu privire la inițiativele legislative și ale altor categorii de acte normative;
efectuarea în modul stabilit, a expertizei juridice şi a înregistrării de stat a actelor normative ale autorităţilor administrative centrale (departamentale) ce vizează drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor sau cele cu caracter interdepartamental;
contribuirea la ridicarea calităţii proiectelor de acte normative, elaborate de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale prin prezentarea opiniei cu privire la proiectele supuse consultării publice;
executarea in termeni proximi a Indicațiilor de Guvern, inclusiv prin organizarea, convocarea și prezidarea arbitrară a ședințelor cu privire la soluționarea pozitivă a divergențelor apărute între toate autoritățile publice;
realizarea activităţii de armonizare a legislaţiei cu recomandările Consiliului Europei şi cu dreptul comunitar;
examinarea propunerilor, cererilor şi reclamaţiilor cetăţenilor adresate Ministerului Justiţiei privind modificarea, completarea şi abrogarea actelor normative;
participarea în grupurile de lucru formate întru definitivarea unor proiecte de acte normative, avizate anterior de către Minister sau pentru soluţionarea unor divergenţe instituţionale;
elaborarea opiniilor Guvernului pe marginea sesizărilor Curţii Constituţionale;
reprezentarea Ministerului în fața altor instituții de stat și private;
elaborarea proiectelor actelor normative în domeniul justiției, drepturilor omului, inclusiv drepturile copilului și în oricare alt domeniu care este dat în competență;
elaborarea de propuneri pentru documentele de politici publice;
promovarea proiectelor elaborate de minister și a politicilor în domeniul justiției.

Experiență de muncă

Date (de la – până la)
20 mai 2012 – 9 septembrie 2012

Denumirea și adresa angajatorului
High Sierra Pools;
Washington, DC, SUA

Sectorul de activitate
Servicii de recreere, culturale și sportive

Funcția
Pool manager

Atribuții și responsabilități
supravegherea salvamarilor în regiunea Washington, DC cu privire la respectarea atribuțiilor de serviciu.
examinarea cererilor și reclamațiilor publice parvenite împotriva acțiunilor salvamarilor;
sancționarea salvamarilor vinovați de nerespectarea atribuțiilor de serviciu.

Studii 1

Date (de la – pînă la)
1998-2010

Denumirea și tipul instituției
Liceul teoretic „Elena Alistar”

Studii 2

Date (de la – pînă la)
2010-2014

Denumirea și tipul instituției
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept

Specialitatea
Drept

Titlul
Licențiat în drept

Instruiri relevante

European Union legislation on Banking Supervisory Authorities and Bank Recovery and Resolution – European Commission
Cadrul juridic al protecției concurenței, inclusiv al prevenirii și al contracarării practicilor anticoncurențiale și a concurenței neloiale, precum și al realizării concentrărilor economice pe piață – Consiliul Concurenței
Politica națională în domeniul protecției datelor cu caracter personal – Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Modalitățile de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat – Consiliul Concurenței
Implementarea Acordului European de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) în regiunea transnistreană – Guvernul Republicii Moldova
Dezvoltarea abiliăților de exercitare a atribuțiilor de serviciu – Academia de Administrație Publică
Instruire în domeniul anti-discriminării – Fundația Soros-Moldova
Integrare profesională în funcția publică – Academia de Administrație Publică
Activități aferente experienței de muncă
Pe perioada activității în cadrul Ministerului Justiției am fost desemnată persoană responsabilă pe segmentele: concurență, protecția datelor cu caracter personal, finanțe publice, victime ale represiunilor politice, drept de autor, civil, fiscal și penal, precum și sectoarele Băncii Naționale a Moldovei și ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

Totodată, am fost desemnat membru și reprezentant al Ministerului Justiției în următoarele structuri guvernamentale:
Grupul de lucru pentru implementarea angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere și nemijlocit a Acordului de instituire a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul achizițiilor publice, concurenței și drepturilor de proprietate intelectuală pentru armonizarea legislației orizontale naționale în conformitate cu angajamentele internaționale asumate;
Grupul de lucru pentru elaborarea Programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat;
Grupul de lucru pentru identificarea opțiunilor aferente implementării Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) în regiunea transnistreană și elaborarea unui mecanism de conlucrare cu autoritățile din stînga Nistrului;
Grupul de lucru pentru modificarea Codului civil;
Grupul de lucru pentru soluționarea pozitivă a divergențelor apărute între Serviciul de Informații și Securitate, pe de o parte, și Ministerul Sănătății și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, pe de altă parte;
Grupul de lucru pentru soluționarea pozitivă a divergențelor apărute între Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, pe de o parte, și organizațiile naționale de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, pe de altă parte;
Grupul de lucru pentru soluționarea pozitivă a divergențelor apărute între Agenția Relații Funciare și Cadastru, pe de o parte, și Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, pe de altă parte;
Grupul de lucru pentru examinarea constituționalității aprobării de către Guvernul interimar al Republicii Moldova a Hotărilor de Guvern cu privire la inițierea negocierilor pentru semnarea tratatelor internaționale.

Abilități personale și domenii de interes:
Sunt creativ, sociabil, responsabil, disciplinat, puctual, stăpîn de sine, entuziast și cu inițiativă. Motto-urile după care mă conduc sunt: „Problemele sunt, adesea, șanse deghizate” și „Muncește atît de mult și pînă în acel moment, pînă cînd nu va mai fi nevoie să te prezinți”.

Am dezvoltate abilitățile organizatorice și știu să lucrez în echipă. Sunt interesat de jurisprudență și aplicarea acesteia. Mă interesează aspectele sociale și realitatea în care trăim. Prin urmare, sunt informat cu privire la tot ce se întîmplă și pot partaja informațiile și cunoștințele acumulate cu colegii mei. Întotdeauna am fost considerată o persoană deschisă să cercetez și să studiez domenii noi.

Cu ce te putem ajuta?

Centrul de Analiză și Expertiză Juridică ”THEMIS” va analiza în egală măsură orice cerere parvenită prin intermediul scrisorilor expediate pe format hîrtie și electronice.

Dreptatea nu este numai modul în care îi pedepsim pe cei care greşesc, ci este modul în care încercăm să-i salvăm.

roman stancov
Roman Stancov
Președinte, Centrul de Analiză și Expertiză Juridică ”THEMIS”